Concurs – Simpozion regional „Vlașca – File de istorie”

ediţia a XXIII-a  – 29 MAI 2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE

REZUMATUL PROIECTULUI

 În  urma derulării acestui proiect elevii vor cunoaște mult mai bine trecutul localității și regiunii în care s-au născut, vor cunoaște personalitățile care s-au impus prin munca, devotamentul și chiar jertfa de sine pentru ca localitatea/regiunea să prospere și să aibă un loc bine definit în istoria națională și, prin unele evenimente, chiar europeană. Vor cunoaște tradiții, obiceiuri datini, unele pierdute, altele încă practicate, vor vedea ce înseamnă activitatea de restaurare și conservare. Își vor forma o atitudine de respect și pretuire față de localitatre lor, responsabilitate față de ceea ce au creat înaintașii, vor identifica resurse în comunitate și în ei înșiși pentru a duce mai departe valorile acesteia.

SCOPUL PROIECTULUI

Cunoașterea  și valorizarea trecutului istoric al localității natale, garanție a unui viitor mai bun pentru copiii noștri.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

O1.-Implicarea elevilor și profesorilor din cel puțin 20 de școli participante, provenind din 15 județe în activități de cunoaștere și prezentare a trecutului localităților în care s-au născut pe parcursul celor 9 luni ale proiectului, cu scopul de a le antrena gândirea prospectivă prin înţelegerea rolului istoriei și geografiei locale în trecutul țării și  în viaţa prezentă a comunităților.

O2.-Conştientizarea identităţii românești  în cadrul celei europene și universale, de către elevii participanți la concurs și cadrele didactice participante la simpozion  și diversificarea mijloacelor de a o reprezenta și expune prin intermediul lucrărilor realizate în cadrul activității principale a proiectului.

29 mai – concursul simpozionul

O3.-Diseminarea proiectului și a rezultatelor sale în cele 20 de școli participante, precum și în rândurile părinților și la nivelul comunității locale, dar și educaționale, prin diferite modalități, inclusiv prin  editarea revistei EXCELIS (ISSN 2558 – 8419, ISSN – L 2067 – 8419) și distribuirii acesteia în mediul on line.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

– Elevi din unităţi de învăţământ gimnazial, clasele V- VIII şi liceal, clasele IX – XII.

În principal, profesorii din Aria curriculară „Om și Societate ”, dar și cadrelor didactice de diferite specialități din unităţi de învăţământ gimnazial și liceal

Beneficiarii direcți și indirecți;

Direcți:Participanții la activitățile proiectului și la  lucrările concursului și simpozionului, care vor avea posibilitatea să interacționeze, să evalueze și să se autoevalueze,  identificând punctele tari și slabe ale lucrărilor, de diferite categorii, ce se vor prezenta.

Indirecți: Elevi și profesori care vor lua cunoștință de lucrările prezentate, fie ca urmare a diseminării, fie prin intermediul revistei în care se vor publica lucrările, părinții elevilor, partenerii, sponsorii, comunitatea locală.

D.6. Durata proiectului:9 luni (proiectul va începe în luna noiembrie 2017 și se va finaliza la 31 iulie 2018, odată cu expedierea diplomelor și a revistei în care se vor publica lucrările premiate realizate de către elevi și rezumatele lucrărilor prezentate de către profesori la simpozion.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;

Activitatea nr. 1- Stabilirea responsabilităților în echipa de proiect

Activitatea nr. 2 – Prezentarea proiectului atât elevilor, cât și tuturor profesorilor din școală, părinților și comunității locale

Activitatea nr. 3 – Promovarea proiectului pe site-ul liceului și pe site-ul didactic.ro

Activitatea nr. 4 – Vizite pentru cunoașterea specificului fizico –geografic al localităților pentru identifica monumentele istorice, dar și modul în care se realizează restaurarea/conservarea unor obiecte de patrimoniu,  în săptămâna Școala altfel (6-10 nov. 2017, la CNIM).  Se vor face fotografii și culege informații .

Activitatea nr. 5 – 1 Decembrie 1918 în localitatea/județul meu

Activitatea nr. 6 – Șezătoare populară –  Datini, tradiții, obiceiuri(Martie 2018)

Activitatea nr. 7- 9 Mai – Ziua Independenței de Stat și a Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial- concurs pe teme de istorie locală și națională între echipaje provenite de la clasele V-X

Activitatea nr. 8 – Concurs – Simpozion regional Vlașca – file de istorie (29 mai 2018)

Activitatea nr. 9 – Realizarea unui jurnal ilustrat al proiectului, pe site-urile școlilor

Activitatea nr. 10 – Editarea, în format electronic, a revistei EXCELIS și publicarea lucrărilor premiate la concursul de creație plastică și creație literară precum și rezumatul lucrărilor prezentate de cadrele didactice la simpozion.

Descrierea activităţii principale (Concurs – Simpozion regional Vlașca – file de istorie -29 mai 2018) ; Principala activitate a proiectului o reprezintă un concurs de Creatii plastice (desene/picturi, colaje, afiș)  și fotografie, realizate în cadrul secțiunii 1 și creații literare(eseuri, teatru, poezii, interviuri, povestiri ale unor legende rurale sau urbane, prezentări power point), realizate în cadrul secțiunii 2, cu participare directă pentru elevii din localitate, județ și  indirectă prin trimiterea lucrărilor prin poştă sau pe mail pentru cei din alte localități; cu lucrările de la secțiunea 1 se organizează o expoziţie la sediul Colegiului Național “Ion Maiorescu” Giurgiu, iar lucrările premiate la ambele secțiuni vor fi publicate în revistă.

SECŢIUNILE CONCURSULUI (concursul este destinat elevilor) :

Secţiunea 1 – Creatii plastice, cu participare directă pentru elevii din localitate, județ și  indirectă prin trimiterea lucrărilor (desene/picturi, colaje, afiș) și fotografii,  prin poştă sau pe mail pentru cei din alte localități;cu aceste lucrări se organizează o expoziţie la sediul Colegiului Național “Ion Maiorescu” Giurgiu

Secţiunea 2-  Creatii literare, cu participare directă pentru elevii din localitate, județ și  indirectă prin trimiterea lucrărilor (eseuri, teatru, poezii, interviuri, povestiri ale unor legende rurale sau urbane, prezentări power point), prin poştă sau pe mail pentru cei din alte localități

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 • Creaţiile literare nu vor depăşi 2 pagini în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), cu caractere româneşti.

Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12). La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12).

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.

 • Creaţiile plastice vor fi realizate, de preferat, în format A4. Pentru fiecare lucrare se va menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va pune pe faţă, în colţul din dreapta jos al lucrării. Pentru estetica lucrării, eticheta va fi tehnoredactată pe calculator, cu semne diacritice, fără modificări sau adaosuri făcute de mână.

Prezentările Power Point trebuie să conţină 15 – 20 slideuri. Pe primul slide se va scrie titlul lucrării, instituţia de provenienţă, numele elevului precum şi a profesorului coordonator.

Înscrierea se va face pe baza unei FIŞEI DE ÎNSCRIERE, aflată în anexă, până la data de 15 MAI 2018 (LUCRARILE SE TRIMIT PÂNĂ LA DATA DE 20 MAI 2018).

Cadrele didactice (pot fi de orice disciplină) pot coordona lucrările a maximum 4 elevi la fiecare secţiune a concursului (4 elevi la Secţiunea I— Creatii plastice, 4 elevi la Secţiunea a II-a— Creatii literare

Elevii pot participa numai sub îndrumarea unui cadru didactic.

Elevilor li se vor acorda premii şi diplome de participare pe grupe de vârstă.

Cadrele didactice participante vor completa un formular de înscriere care va fi trimis odata cu lucrările elevilor, 20 MAI 2017 – data poştei. Lucrările vor fi însoţite de un plic A4 timbrat și autoadresat pentru expedierea diplomelor/adeverintelor/revistei.

Lucrările vor fi trimise pe adresa:

Col. Naț. Ion Maiorescu

Str. N.Droc Barcian Nr. 8, Loc. Giurgiu, Jud Giurgiu, cod postal 080040

Cu mențiunea PENTRU CONCURS -SIMPOZION –  REGIONAL „VLAŞCA – FILE DE ISTORIE” .

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

 Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrărilor trimise la concurs.

Lucrările care vor fi expediate după data anunţată, care nu sunt etichetate corespunzător sau care nu se încadrează în tematica propusă nu vor intra în concurs.

Lucrările nu vor fi returnate participanţilor.

Persoane de contact:

Prof. Floarea Bălan,

Tel: 0728245707

email: balanflory@yahoo.com

Prof. Anca Chițu,

tel. 0726283446

email: chtanca@yahoo.com

Criterii de evaluare (jurizare):

 • modul ingenios de tratare a temei;
 • estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării;
 • contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea realizată;
 • gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;
 • volumul de muncă;
 • tehnici aplicate (simple sau complexe) ;
 • complexitatea lucrării;
 • mesajul transmis;
 • încadrarea în temă ;
 • respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie.

         Jurizarea va ţine cont de nivelul de studiu al elevilor: gimnazial şi liceal.

Comisia de evaluare este formată din preşedinte şi trei profesori de specialitate.

 SECȚIUNI SIMPOZION (destinat profesorilor)

 • Istoria românilor;
 • Istorie universală;
 • Istorie /geografie locală și etnografie;
 • Științe Socio-Umane
 • Didactică și metodică ( secțiune destinată profesorilor de toate specialtățile).

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 • lucrările prezentate trebuie să fie originale și să aducă elemente de noutate ;
 • responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine autorilor;

Lucrările se transmit în format electronic la adresa: balanflory@yahoo.com sau barbudaniela13@yahoo.com

 • se acceptă participare directă sau numai cu lucrarea pentru participanţii din alte judeţe;
 • pentru susţinerea lucrării se pot folosi materiale demonstrative: portofolii, imagini, proiecte, prezentări Power-Point, organizatorul punând la dispoziţia participanţilor calculator şi video proiector;
 • pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului;
 • pentru prezentarea lucrării se acordă un timp maxim de 10 minute;
 • lucrările pot să aibă până la maximum 6 pagini; cele care depășesc 2 pagini vor fi însoțite de un rezumat de maximum 2 pagini, care va respecta aceleași condiții de tehnoredactare ca și lucrarea și va avea consemnată bibliografia;
 • Lucrările vor fi publicate în Revista EXCELIS cu ISSN 2558 – 8419, ISSN – L 2067 – 8419

 (nu se percepe taxă de publicare)

 • înscrierea se va face, până pe 15 mai 2018, pe baza fişei de înscriere, iar lucrarile vor fi trimise până la data de 20 mai 2018, data poștei. Lucrările se trimit și pe email la adresa menționată mai sus iar până la data de 20 mai inclusiv si pe hârtie într-un plic autoadresat pentru expledierea diplomelor /adeverințelor.

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ŞI REZUMATELOR

Tehnoredactarea lucrărilor / rezumatelor se va realiza respectând următoarele criterii:

 • fişier Document Word 2003 / Word 2007;
 • dimensiuni standard ( Times New Roman, A4, pe o singură parte, margini egale de 2 cm, spaţiere la 1,5 rând), text aliniat „stânga-dreapta” ;
 • scrierea se va face cu caractere româneşti (folosirea diacriticelor) ;
 • titlul va fi scris cu majuscule (14 Bold), centrat;
 • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (12) ;
 • la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (12) ;
 • bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

CERTIFICARE

TOȚI PARTICIPANȚII VOR PRIMI DIRECT SAU PRIN POȘTĂ:

 • Diplomă de participare/adeverință
 • Revistă (în format electronic) cu lucrările participante la simpozion (EXCELIS cu ISSN 2558 – 8419, ISSN – L 2067 – 8419, (nu se percepe taxă de publicare)
 • Pliantul cu programul simpozionului

Fise de iscriere profesori si elevi.