Viziunea și misiunea școlii

Valorile dominante din cultura şcolii, care, sperăm nu constituie doar sloganuri, ci convingeri împărtăşite de întreg colectivul de cadre didactice, de şcoală în ansamblu sunt:

 • orientarea spre acţiune, bazată pe o structurare şi o ierarhizare adecvată scopurilor, obiectivelor şi priorităţilor;
 • orientarea spre „client”, îndeosebi spre actorii actului pedagogic – profesori şi elevi;
 • accentuarea acţiunilor de colaborare între toţi membrii organizaţiei;
 • cultivarea competiţiei, bazată pe recunoaşterea succesului academic al profesorilor şi elevilor;
 • stimularea şi susţinerea autoperfecţionării şi autodezvoltării, prin formarea „ conştiinţei de sine” a şcolii;
 • creşterea responsabilităţilor şcolii, a profesorilor, pentru calitatea actului educativ şi a rezultatelor;
 • conducerea participativă;
 • valorizarea părinţilor şi a comunităţii locale ca parteneri ai şcolii.

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere în continuare  concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândeascã o pregãtire generalã bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în CNIM un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

Profilului moral şi acţional al absolventului CNIM este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

Valori promovate în CNIM:

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
 • Judecataînţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătatea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie capabili:

 • să-şi cunoască propria valoare;
 • să încerce să se autodepăşească;
 • să gândească independent;
 • să-şi rezolve singuri problemele;
 • să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;
 • să înveţe să se protejeze singuri;
 • să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

Desigur, pentru a putea să formeze aceste competenţe elevilor, toate cadrele didactice din CNIM trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi.

Misiunea școlii

Urmând tradiţia şcolii, de a ocupa primul loc în ierarhia şcolilor giurgiuvene prin performanţele absolvenţilor săi,  misiunea noastră este dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim;  punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii.